Categories

Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing voor alle verhuur van goederen en levering van diensten door of namens N.T.S. Computers Technology BV, hierna verder aangeduid met: NTS

en de opdrachtgevende partij, hetzij bedrijf, hetzij consument, hetzij overheid of enige andere instantie, hierna verder aangeduid met: Huurder

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

1. Verhuurvoorwaarden: de onderhevige algemene verhuurvoorwaarden van NTS.
2. NTS: NTS Computers Technology B.V. en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen.
3. Huurder: elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot NTS in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met NTS gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
4. Overeenkomst(en): de tussen NTS en Huurder aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
5. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van NTS (en/of Huurder).
6. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door NTS aan een potentiële Huurder tot het doen van een aanbod.
7. Aanbod: de door een Huurder aan NTS gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
8. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door NTS aan de Huurder.
9. Huurcontract: de ter bedrijf van NTS afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.
10. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Huurder aan NTS verschuldigd is.
11. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende beschrijvingen, specificaties, mailingen, technische informatie en dergelijke.
12. Gebrek(en): een aan NTS toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
13. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

1.2 Als verzenddatum van de geschriften geldt maildatum of de datum op het poststempel. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van NTS en op alle door NTS aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door NTS aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Huurder.

2.2 Indien de Huurder in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door NTS wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Huurder daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, zijn gedurende 30 dagen na dagtekening geldig en binden NTS op geen enkele wijze.

3.2 De door NTS verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover NTS een Orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Huurder heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door NTS is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.

4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Huurder wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 3 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan NTS laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het Huurcontract stemt de Huurder met de inhoud hiervan in.

4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend worden herroepen of gewijzigd indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging NTS heeft bereikt alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel NTS is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst.

4.4 NTS heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst

5.1 De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. In geval van tegenstrijdigheid tussen Orderbevestiging en Huurcontract is de inhoud van het Huurcontract bepalend, tenzij in schrift anders is overeengekomen.

5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van NTS, of namens NTS gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden NTS slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers.

5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt NTS geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door NTS zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Huurder vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door NTS te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

5.5 NTS is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derden-verhuurder).

Artikel 6: Huurperiode

6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:

1. indien is bedongen dat Huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door NTS aan de Huurder wordt overhandigd;
2. indien is bedongen dat NTS de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop NTS het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

1. Indien is bedongen dat Huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Huurder aan NTS is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
2. indien is bedongen dat NTS het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd. Voor afmelding mag geen latere datum gebruikt worden dan de overeengekomen einddatum.

6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

 

6.4 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding zowel in schrift als telefonisch door de Huurder worden verlengd.

Artikel 7: Aflevering en risico

7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door NTS in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze NTS niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Huurder echter gerechtigd om NTS een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is.

7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Huurder gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. NTS is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

7.4 NTS is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is NTS bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder:

1. bij levering af bedrijf van NTS: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
2. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 09.00 uur en 16.00 uur. De levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen.

7.7 De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft NTS het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. NTS kan, na overleg met de Huurder, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Huurder uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 8: Retournering en risico

8.1 Na de in de afmelding vermelde einddatum, blijft de Huurder nog verantwoordelijk voor het gehuurde tot en met 14 dagen dagen nadat de producten bij NTS in ontvangst zijn genomen en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11.

8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19. onverkort van toepassing.

8.3 Huurder dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de afmelding, dagelijks tussen 9:00 en 16:00 uur, door NTS ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.

8.4 De Huurder dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan NTS de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Huurder is achtergelaten, rust op Huurder uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

8.5 De zaken dienen geordend en op pallet gestapeld gereed te staan ter transport tenzij schriftelijk anders afgesproken. De emballage die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Huurder t.b.v. de kwaliteit.

8.6 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van NTS of ter bedrijf van de derden-verhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van NTS of de expeditie van de derden-verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Huurder bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Huurder daarbij aanwezig was, is de controle door NTS of de derden-verhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Huurder worden doorbelast.

8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Huurder doorbelast.

Indien de Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door NTS of de derden-verhuurder bindend.

Artikel 9: Prijzen

9.1 De prijzen, zoals omschreven op de offerte en in de prijslijst van NTS, zijn gebaseerd op huur/gebruik en zijn exclusief B.T.W.,  transport, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.

9.2 Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en modelwijzigingen, afhankelijk van beschikbaarheid voorraad.

 

Artikel 10: Verplichtingen van de Huurder

10.1 De Huurder/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening.

10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Huurder na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

10.3 Indien goederen niet tijdig zijn geretourneerd is NTS gerechtigd extra verhuurdagen in rekening te brengen voor de missende goederen voor de termijn waarin Huurder in gebreke is gebleven.
Indien hiervoor extra afhaalkosten door NTS gemaakt worden, worden deze doorberekend aan Verhuurder.

10.4 De Huurder retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van NTS als deze waar de Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Huurder het gehuurde bij een andere vestiging wenst te retourneren, dan is dit uitsluitend in overleg, en eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk.

10.5 De Huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan NTS te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Huurder dient de zaken op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste dozen etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.

10.6 De Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.

10.7 Indien van toepassing dient de Huurder er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.

10.8 De Huurder verplicht zich ertoe NTS ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en NTS hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van NTS, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/ beschikbaarstelling.

10.9 De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

10.10 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Huurder. Huurder vrijwaart NTS en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 11: Schade en verlies

11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan NTS te worden gemeld.

11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan NTS te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan NTS te overleggen.

11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

11.4 Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan NTS te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 19. genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.

11.5 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Huurder zich de schade aan NTS te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door NTS geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door NTS reeds de dagwaarde aan de Huurder is doorbelast en die later alsnog door de Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is de Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door NTS in mindering gebracht op de aan de Huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

11.7 De door of namens NTS gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Huurder. De Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Huurder wordt uitgevoerd, door een door NTS aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door NTS wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door NTS.

11.8 De Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft, met uitzondering van schade tijdens door NTS verzorgd transport.

 

Artikel 12: Vervoer

12.1 De Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de Huurder die de zaken door NTS aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

12.2 Behoudens anders overeengekomen, dient de Huurder, indien is overeengekomen dat de zaken door NTS bij de Huurder afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Huurder.

Artikel 13: Aansprakelijkheid NTS

13.1 De aansprakelijkheid van NTS is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van NTS. Tevens is de aansprakelijkheid van NTS beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 De aansprakelijkheid van NTS kan nimmer het Orderbedrag te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

13.3 Huurder zal NTS vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.

Artikel 14: Vorderingsrecht

14.1 De Huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Huurder alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

14.2 Klachten van de Huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Huurder binnen 24 uur na levering, in schrift aan NTS gemeld te worden.

14.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan NTS ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.

14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Huurder dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan NTS te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan NTS de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door NTS.

14.5 Ieder vorderingsrecht van de Huurder jegens NTS, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:

1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan NTS ter kennis zijn gebracht;
2. de Huurder geen/onvoldoende medewerking aan NTS verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
3. de Huurder de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
4. de Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van NTS aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
5. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;
6. aan NTS geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

Artikel 15: Reserveren en annuleren

15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij NTS te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Huurder de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De Huurder zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:

0% wanneer de annulering plaatsvindt 30 dagen of eerder vóór het tijdstip waarop de zaken aan de Huurder ter beschikking zouden worden gesteld
15% van het netto Orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 14-29 dagen vóór voornoemd tijdstip
25% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 3-13 dagen vóór voornoemd tijdstip
40% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 0-2 dagen vóór voornoemd tijdstip De annuleringskosten gaan over een termijn van maximaal 2 maanden. Indien een langere termijn was afgesproken komen de annuleringskosten over de termijn van na 2 maanden te vervallen;

15.3 Wanneer Huurder de verhuurperiode wil verkorten nadat de verhuurperiode is ingegaan en de goederen zijn geleverd, vindt er een restitutie plaats van:

0% over de niet opgenomen verhuurdagen indien deze minder dan 2 weken bedragen
35% over de niet opgenomen verhuurdagen wanneer deze tussen de 2 en 4 weken bedragen
50% over de niet opgenomen verhuurdagen wanneer deze tussen de 4 en 8 weken bedragen
75% over de niet opgenomen verhuurdagen langer dan 8 weken

15.4 Voor reservering geldt een borgstelling van minimaal 10% van de waarde van de goederen. Deze borgstelling komt weer vrij zodra de producten aan NTS zijn geretourneerd zonder beschadigingen. De waarde van de borgstelling wordt op de offerte vermeldt en wordt gefactureerd samen met het verhuurbedrag

Artikel 16: Betaling

16.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie en bij een goedkeuring van een kredietlimiet, het Orderbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Bij verhuur gedurende een langere termijn wordt de huur per 4 weken aan NTS voldaan. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Indien er door NTS geen kredietlimiet afgegeven dient het verhuurbedrag voor aanvang van de verhuur in zijn geheel te zijn voldaan. Zonder Schriftelijke toestemming van NTS is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

16.2 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van NTS of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van NTS als de dag van betaling.

16.3 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 5 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van E 340,- alles exclusief omzetbelasting. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal NTS de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.

16.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

16.5 Tevens heeft NTS, indien de Huurder haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat NTS tot enige schadevergoeding is gehouden; c. vergoeding van de door NTS geleden schade.

16.6 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Huurder, zullen alle Overeenkomsten met de Huurder zijn ontbonden, tenzij NTS de Huurder binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is NTS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de NTS verder toekomende rechten.

16.7 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van NTS op de Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft NTS het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door NTS geleden schade komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming

17.1 Indien NTS, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

17.2 NTS is niet tot enige schadevergoeding jegens Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van NTS die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van NTS gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van NTS, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van NTS, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Huurder blijft.

18.2 De Huurder is, behoudens Schriftelijke toestemming van NTS, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

18.3 De Huurder zal NTS onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij NTS hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Huurder aan NTS op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Huurder, zal de Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van NTS.

18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Huurder verplicht op het eerste verzoek van NTS terstond genoegzame en in de door NTS gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Huurder daaraan niet heeft voldaan, is NTS gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

18.6 Indien de Huurder aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing.

18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Huurder per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Huurder verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.

18.8 Indien de Huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan NTS de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van NTS op schadevergoeding.

18.9 De waarborgsom mag door de Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft NTS echter het recht om door de Huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19: Verzekering en afkoopregeling

19.1 Conform artikel 11. is de Huurder aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

19.2 De Huurder kan bovengenoemd risico grotendeels afkopen middels onderstaande regelingen. Niet voor alle zaken is het afsluiten van (één van) beide regelingen mogelijk. Voor de te huren zaken waarop (één van) deze regelingen wél mogelijk (is) zijn, is het afsluiten van de afkoopregeling(en) in beginsel verplicht. In een eventuele (raam)overeenkomst kunnen afwijkende afspraken hieromtrent zijn gemaakt. Niettemin bepaalt de inhoud van de betreffende individuele Overeenkomst mede of (één van) beide regelingen van toepassing (is) zijn.

19.3 Voor de specifieke inhoud (en tarieven) verwijst NTS naar de polisvoorwaarden voor deze regeling van Verzekeraar. Deze voorwaarden en tarieven zijn op aanvraag bij NTS verkrijgbaar

19.4 De bedrijfsmatige huurder kan gebruik maken van de brand-/diefstalregeling (BD). De BD dekt schade ten gevolge van brand of diefstal, met uitzondering van (o.m.) schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid, ondeskundig en/ of onzorgvuldig gebruik, ongeoorloofd doorverhuur of ter beschikking stelling aan derden, schade aan artikelen van derdenverhuurders, of wanneer de huurder recht op schadevergoeding aan een verzekering kan ontlenen.

19.5 De basis van de toeslag voor opname van de BD is een percentage van het huurbedrag. Op de BD is een eigen risico van toepassing, afhankelijk van de waarde van het gehuurde. (Afhankelijk van of NTS een dergelijke regeling wil gebruiken, wat verzekeringstechnisch mogelijk is).

Artikel 20: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. NTS en Huurder zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met NTS gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van NTS worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

20.3 NTS behoudt zich het recht voor de Huurder in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.

20.4 Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.