Categories

Leveringsvoorwaarden N.T.S. Computers Technology BV

Laatste wijziging 12-04-2018


Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle leveringen van goederen en diensten door of namens N.T.S. Computers Technology BV, hierna verder aangeduid met: Verkoper

en de opdrachtgevende partij, hetzij bedrijf, hetzij consument, hetzij overheid of enige andere instantie, hierna verder aangeduid met: Koper

Levering geschiedt volgens de algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden, als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer 24238658.

1. Offertes

a. Offertes van de Verkoper zijn gedurende dertig (30) dagen van kracht, tenzij anders vermeld; zij houden generlei verplichting zijdes de Verkoper in totdat de order met inachtneming van deze algemene voorwaarden door de Verkoper van de Koper is aanvaard;

b. De Koper dient zijn order schriftelijk; hetzij per e-mail, hetzij via de NTS webshop, hetzij per post, in te dienen, voorzien van voldoende gegevens om de Verkoper in staat te stellen de order in uitvoering te nemen;

c. Na aanvaarding van de order ontvangt de Koper een orderbevestiging via email.

2. Prijs en levering

a. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn vermeld in euro, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

b. Prijzen zijn inclusief standaardverpakking, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders bepaald in de offerte;

c. De geoffreerde leveringstijd begint op het moment dat de Verkoper de order van de koper aanvaardt. De Verkoper zal al hetgeen redelijkerwijs van haar kan worden verwacht verrichten teneinde de goederen binnen de geoffreerde leveringstijd af te leveren, doch aanvaardt generlei verantwoordelijkheid indien aflevering binnen die termijn onmogelijk blijkt;

d. De Verkoper kan de goederen in meer dan één zending afleveren tenzij anders is overeengekomen;

e. De Verkoper mag een order geheel of gedeeltelijk annuleren indien vast is komen te staan dat de producten niet meer leverbaar zijn;

f. De Verkoper houdt zich het recht voor een hogere prijs te hanteren indien inkoopsprijzen na aanvaarding van de order sterk in prijs zijn gestegen of indien transportkosten of arbeidskosten sterk hoger uitvallen dan oorspronkelijk was begroot. De koper krijgt dan éénmalig de gelegenheid de in prijs veranderde onderdelen gedeeltelijk of geheel te annuleren met uitzondering voor reeds uitgevoerde diensten door Verkoper.

3. Aanvaarding

a. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden van de Koper zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van de Verkoper van kracht zijn.

4. Vracht, risico en eigendom

a. Het risico van de goederen gaat over op de Koper bij levering van de goederen door Verkoper;

b. Het eigendom van de goederen gaat pas over op de Koper wanneer alle facturen met betrekking tot deze levering door koper aan Verkoper volledig voldaan zijn;

c. Indien transportschade is ontstaan tijdens vervoer van de verkoper naar de Koper of vanaf een door de verkoper ingeschakelde distributeur naar de koper dient de Koper terstond de koper hiervan per fax of per email binnen 24uur na levering in kennis te stellen, van ieder tekort en elke schade aan de goederen ontstaan tijdens het vervoer, op straffe van verval van iedere aanspraak;

d. Indien bij of na ontvangst van de goederen bij de Koper manco’s of onjuistheden worden geconstateerd inzake de geleverde goederen dient dient de koper terstond de Koper hiervan per fax of per email binnen 24uur na levering in kennis te stellen, op straffe van verval van iedere aanspraak.

5. Betaling

a. Alle verschuldigde bedragen zijn opeisbaar 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders aangegeven. Indien Koper een andere betalingstermijn hanteert in haar inkoopsvoorwaarden wordt deze termijn uitdrukkelijk niet geaccepteerd tenzij de Verkoper vooraf schriftelijk hiermee akkoord is gegaan;

b. De Verkoper is gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van een rente ad 1 1/2 procent voor een gehele maand gerekend bij gebreke van betaling op de datum dat het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden. Na het verstrijken van een termijn van 45 dagen behoudt de verkoper het recht om de nog openstaande vorderingen uithanden te geven aan een incasso instantie, eventuele bijkomende kosten van incasso zijn voor rekening van koper. De Koper zal niet gerechtigd zijn compensatie te doen plaatsvinden met bedragen waarvan de verschuldigdheid door de Verkoper niet wordt aanvaard;

c. De Verkoper houdt zich het recht voor levering van goederen op te schorten indien de Koper niet al zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper binnen de gestelde termijn heeft voldaan;

d. De Verkoper houdt zich het recht voor geleverde goederen direct op te eisen indien Koper de goederen niet of niet volledig heeft voldaan en in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement wordt gesteld of indien Koper bij het verstrijken van de termijn van 90 dagen na factuurdatum de openstaande vordering jegens Verkoper niet of niet volledig heeft voldaan. Bij inname van de goederen door Verkoper komt de vordering van Verkoper jegens Koper niet te vervallen maar zullen goederen in bewaring blijven bij Verkoper totdat de gehele factuur alsnog wordt voldaan. Alle bijkomende kosten van transport, opslag, arbeid, rente en juridische kosten zullen voor rekening zijn van Koper;

e. Generlei korting, hetzij voor contante betaling, hetzij voor versnelde betaling, hetzij uit enigerlei anderen hoofde, zal zijn toegestaan tenzij anders vooraf schriftelijk door Verkoper aan Koper is bevestigd;

 

6. Specificatie der goederen

a. De goederen zullen waar mogelijk worden geleverd volgens de door de Verkoper aan de Koper verstrekte specificaties. De Verkoper behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in het ontwerp der goederen, welke veranderingen echter de kwaliteit daarvan niet zullen verminderen;

b. De Verkoper zal al het mogelijke verrichten om de nauwkeurigheid van technische gegevens en beschrijvingen, betrekking hebbend op de geleverde goederen, te verzekeren; de Verkoper zal echter niet aansprakelijk zijn voor welke schade of welk nadeel ook, welke ontstaat tengevolge van enigerlei fout of weglating in deze technische gegevens en beschrijvingen.

7. Garantie

a. Voor nieuwe producten verleent de Verkoper generlei verdergaande garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant van de goederen jegens de Verkoper heeft gegeven of aanvaard. Deze garantie zal in het algemeen inhouden;

1. Dat in geval naar het oordeel van de fabrikant de geleverde goederen binnen de garantie periode na levering defecten blijken te vertonen, welke een gevolg zijn van een gebrek in ontwerp, materiaal of wijze van uitvoering zijdes de fabrikant deze te zijne keuze ofwel de koopprijs van die goederen terug zal betalen, ofwel die goederen te herstellen of vervangen, alles onder de voorwaarden dat de betreffende goederen bediend en onderhouden zijn volgens de daarvoor gestelde aanwijzingen en zijn niet door een ander dan de fabrikant zijn veranderd of hersteld;

2. Dat ingeval de goederen door de fabrikant zijn vervaardigd naar ontwerp van de Koper, de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid geheel voor rekening van de Koper zal blijven. De Verkoper zal eventuele afwijkingen van deze garantie vermelden op haar offertes en/of verkoopbevestigingen;

b. Verkoper zal alleen goederen voor garantie aannemen waarvoor Verkoper zelf de garantie werkzaamheden uit zal voeren. Indien garantiewerkzaamheden door fabrikant zelf wordt uitgevoerd zal Koper rechtstreeks met de fabrikant, of diens aangestelde service-center contact op dienen te nemen. Een overzicht van de garantie voorwaarden van fabrikanten is kosteloos opvraagbaar bij verkoper;

c. Goederen terzake waarvan de voormelde garantie wordt ingeroepen mogen door de koper slechts worden teruggezonden met voorafgaande toestemming van de Verkoper door middel van een toegekend RMA nummer. Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden. Franco verstuurde goederen worden door de Verkoper niet geaccepteerd en gaan retour afzender. Goederen die worden teruggezonden doch niet defect bevonden zullen op kosten van de Koper aan deze worden teruggezonden, waarbij een bedrag van tenminste 25 euro in rekening kan worden gebracht aan koper. In andere gevallen neemt de Verkoper de kosten van verzending van RMA goederen voor haar rekening;

d. Indien aanspraak op garantie bij de fabrikant wordt afgewezen, hetzij fabrikant van oordeel is dat het product onjuist is gebruikt, hetzij fabrikant is gefailleerd, dan vervalt het recht bij de koper op garantie;

e. Wanneer een product voor garantie bij Verkoper wordt aangeboden zal de normale reparatietermijn ca. 2 tot 4 weken bedragen tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De Verkoper kan in sommige gevallen direct een vervangend product aanbieden maar Koper kan hier uitdrukkelijk geen aanspraak op maken;

f. Indien een product defect is bij eerste gebruik (dead on arrival) dient Koper het product uiterlijk 14 dagen na aanschafdatum bij verkoper aan te bieden, de Verkoper zal dan trachten een snelle omruil van het product te bewerkstelligen;

g. Indien op het product geen garantie meer rust vanuit de fabrikant, in het bijzonder bij gebruikte (refurbished) goederen, zal Verkoper tot maximaal 12 maanden na aanschafdatum de garantie op zich nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7c. Indien Verkoper niet in staat is het product te herstellen houdt Verkoper zich het recht voor de aanschafprijs te crediteren of het product te vervangen voor een soortgelijk product;

h. De Verkoper zal generlei verder aansprakelijkheid bezitten dan als hiervoor onder a omschreven. Elke andere impliciete of expliciete garantie, hetzij wettelijk hetzij contractueel is uitgesloten. De Verkoper zal in het bijzonder niet gehouden zijn enige contractuele of wettelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke materiële of immateriële schade dan ook, direct of indirect veroorzaakt door de levering of het gebruik van goederen of diensten door verkoper aan koper of door een aangestelde derde partij door Verkoper;

i. De Koper zal aan een beroep op garantie niet het recht kunnen ontlenen de betaling van hem gefactureerde bedragen op te schorten of uit te stellen.

8. Overmacht

a. De Verkoper is niet aansprakelijk voor algehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst ofwel gebrekkige of late uitvoering van de overeenkomst ingeval deze wordt veroorzaakt door redenen als oorlog, ordeverstoringen, opstanden of relletjes, mobilisatie, vordering of verbeurdverklaring van materialen, fabrieken of arbeidskrachten, overheidsmaatregelen, energietekorten, brand, arbeidsgeschillen, materiaaltekorten, nalatigheid van toeleveranciers of onderaannemers, als mede iedere andere oorzaak of omstandigheid waarop de Verkoper geen invloed heeft;

b. Ingeval zich omstandigheden voordoen als hiervoor onder a bedoeld zal de leveringstijd verlengd worden met tenminste de termijn gedurende welke de Verkoper op grond van die omstandigheden niet in staat zal zijn te leveren, zonder dat zulks de koper het recht zal geven de overeenkomst te verbreken. Ingeval de Verkoper langer dan drie maanden na het einde van de geoffreerde leveringstermijn door overmacht niet in staat zal zijn de goederen aan de koper te leveren zal hetzij de Verkoper, hetzij de Koper gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren zonder dat zulks tot enigerlei schadevergoeding aanleiding zou kunnen zijn.

9. Persoongegevens

a. Koper stemt erin toe dat haar persoonsgegevens en historische gegevens worden opgeslagen in databestanden van NTS;

b.Koper stemt erin toe dat haar postadres, emailadres, telefoon- en faxnummer gebruikt kan worden voor informatieve en/of promotiedoeleinden van NTS tenzij hier door Koper bezwaar is aangetekend;

c. Koper stemt erin toe dat haar persoongegevens aan derden wordt verstrekt indien dit in het kader van de door NTS te verrichten arbeid noodzakelijk wordt geacht of indien een leverancier of fabrikant hier om vraagt.

10. Opslagkosten

a. Indien de verzending van de Goederen wordt vertraagd op grond van omstandigheden die aan de Koper zijn toe te rekenen zal de Verkoper de goederen voor rekening en risico van de Koper opslaan en de daaraan verbonden kosten aan de Koper in rekening gebracht. Ondanks zodanige opslag zullen de goederen geacht worden aan de Koper te zijn geleverd met ingang van de datum dat zij als voormeld door de Verkoper zullen zijn opgeslagen.

11. Octrooirechten

a. Noch de verkoop der goederen, noch de publicatie van enigerlei informatie van technische gegevens in verband staand met de goederen impliceert vrijheid van octrooirechten of andere rechten van industriële eigendom, geldend gemaakt terzake van goederen vervaardigd volgens ontwerp of specificatie, verstrekt door de Koper. Terzake van zulke goederen zal de Koper aan de Verkoper vergoeden alle kosten en uitgaven die de Verkoper zal moeten maken in verband met welke aanspraak van derden dan ook door de vervaardiging van die goederen inbreuk op een der hiervoor genoemde rechten zou zijn of worden gemaakt.

12. Toepasselijk recht

a. Offertes van en overeenkomsten met de Verkoper worden uitsluitend beheerst door de bepalingen van het Nederlands recht;

b. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen NTS en de afnemer, tenzij NTS er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13. Ruilen en / of terugnemen

a. De Verkoper zal uitsluitend Goederen ruilen en / of terugnemen indien dit vooraf is overeengekomen en zulks duidelijk vermeld is op factuur en / of aankoopbon. Accessoires zoals Media (CDR/Tapes/Discs etc), Printer- cartridges e.d. worden niet teruggenomen.

 

ALLE GOEDEREN BLIJVEN EIGENDOM VAN N.T.S. COMPUTERS TECHNOLOGY BV TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN