Categories

Gebruikersvoorwaarden

De volgende regels zijn deel van een wettelijke overeenkomst met U en NTS, en door het bezoeken, bekijken en/of gebruiken van deze Web Site verklaart U dat U deze voorwaarden hebt gelezen en dat U wettelijk gebonden bent deze en alle bijbehorende wetten en regels op te volgen. Als U het niet eens bent met een of meerdere van de vermelde voorwaarden, raden wij het gebruik van deze Web Site ten strengste af.

Algemene Voorwaarden

Deze Web Site bevat eigendomsbewijzen en copyright informatie, waarvan de bijbehorende wetten en voorwaarden opgevolgd moeten worden.

Deze Site en alles wat op deze Site wordt vermeld mag niet gekopieerd, ge-upload, gepost, gereproduceerd, hergepubliceerd, verzonden, verspreid of gebruikt worden voor afgeleide projecten zonder dat NTS uitdrukkelijk vooraf schriftelijk goedkeuring heeft gegeven; NTS geeft U niet-exclusieve, niet-overdraagbare, gelimiteerde toegang tot deze Web Site en de pagina's die deze herbergt, strikt voor eigen gebruik. Voorwaarde voor deze rechten zijn, dat U niets op wat op deze Web Site staat vermeld verandert, U alle copyright wetten in acht houdt, en U alle voorwaarden en regels accepteert die deze Site voorschrijft of kenbaar maakt in andere pagina's van de Site. Naast al het voorgaande, wordt alle beschikbaar gemaakte software ook geregeerd door soortgelijke voorwaarden die in acht genomen behoren te worden.

Mocht U niet in staat zijn deze voorwaarden, regels en mededelingen op te volgen, zal dit resulteren in automatische intrekking van alle rechten die in de voorgaande paragraaf genoemd zijn, zonder hier van tevoren bericht over te geven. NTS verschaft behalve de gelimiteerde toegang en rechten geen directe, noch expliciete toestemming copyrights, licenties onder patent, trademarks of andere eigendomsrechten te gebruiken of direct te kopiëren.

Site Disclaimer

In geenszins garandeert NTS dat welke informatie ook, waar dan ook op de Site vermeld, correct, huidig of compleet is. Verder kan de Site typografische fouten of technische onjuistheden bevatten. NTS accepteert de verantwoordelijkheid niet de Site te updaten, informatie huidig te houden of de juistheid of compleetheid van de informatie op de Site te garanderen. Het is aan U om de informatie die deze Site verschaft te verifiëren voordat U beslissingen maakt aangaande deze Web Site.

NTS kan niet garanderen dat eventuele vermelde problemen worden opgelost, zelfs als NTS meedeelt hieraan te werken.

De NTS Webwinkel gebruikt een gecompliceerd algoritme waarmee het de afgebeelde prijzen van de bestelde producten berekent, welke gebaseerd is op doelgroep en orderaantal. Hoewel dit algoritme zorgvuldig is gecreëerd om de gebruiker op een zo persoonlijke en volledig mogelijke manier van dienst te zijn, is het mogelijk dat foutieve prijzen worden getoond, of dat ons telsysteem kleine fouten bevat. Om deze reden kunnen wij geen garanties geven over de juistheid of huidigheid van afgebeelde prijzen. De prijs die vermeld wordt op de opgemaakte offerte is de prijs die juist geacht wordt. Voor meer informatie over hoe artikelen geprijsd zijn, kunt U onze Leveringsvoorwaarden lezen; voor meer informatie betreffende de Web Site, kunt U de Privacy Regeling bekijken.

Vertaling

Bepaalde delen tekst zijn beschikbaar gemaakt in meer talen als Nederlands of Engels. Deze tekst kan vertaald zijn door een daarvoor aangestelde persoon, of door computer software, in welk geval het mogelijk is dat deze tekst niet nagekeken is. Deze teksten zijn toegevoegd als een extra service en NTS is in geenszins verantwoordelijk voor de juistheid of huidigheid van deze vertalingen, noch die gecreëerd zijn door personen, noch die vervaardigd zijn met computer software. Zie verder ook onze Garantie Disclaimer voor meer informatie.

Links naar Sites van Derden

Deze Site bevat links naar Web Sites van derden, in een poging een zo optimaal mogelijke service te bieden aan de Site gebruikers. Hoewel sommigen van deze links geaffilieerd zijn met NTS, heeft NTS geen controle over de inhoud van deze Sites; deze hebben allemaal individuele Gebruiksvoorwaarden en Privacy Regelingen. Deze links zijn puur voor Uw gebruiksgemak gecreëerd, en gebruik van deze Sites is puur op eigen risico. NTS probeert de integriteit van haar Web Site te beschermen en ontvangt ten behoeve hiervan gaarne feedback over de informatie en aangeboden links. Leest U de Privacy Regeling van Sites van Derden voordat U deze gebruikt.

NTS is in geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud getoond op Sites van Derden waar de Web Site van NTS direct naar verwijst, linkt of op andere manier vermeldt. Links naar non-NTS Web Sites betekenen in geen geval dat NTS achter de denkbeelden of werkwijzen van deze Sites en Site-houders staat. NTS wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele transacties die U aangaat met deze Derden af, ook al heeft U op de NTS Site kennis genomen van deze Derden. NTS is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van deze Sites, de geboden informatie, artikelen of diensten.

Wanneer U een andere Web Site bezoekt dan die van NTS, zelfs als deze het logo van NTS bevat, weet dan dat dit een onafhankelijke Site is, en NTS in geen enkele zin macht heeft over de inhoud van deze pagina’s. Het is aan U om U te beschermen tegen eventuele virussen etc. en de geboden informatie te gebruiken op een manier die U juist lijkt.

Garantie Disclaimer

- DEZE WEB SITE EN DE PRODUCTEN DIE GETOOND WORDEN OP DEZE SITE ZIJN AANGEBODEN ALS ZIJNDE, EN BIEDEN GEEN GARANTIES, NOCH EXPLICIET OF IMPLICIET. NTS WIJST, VOOR ZO VER MOGELIJK BINNEN DE TOEPASBARE WETGEVING, ALLE AANKLACHTEN AANGAANDE GARANTIES AF, WAARONDER ONDERMEER, MAAR NIET EXCLUSIEF, EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE DE STAAT VAN VERKOOP EN TOEPASBAARHEID VAN BEPAALDE PRODUCTEN VOOR BEPAALDE DOELEINDEN. NTS KAN NIET GARANDEREN DAT DE FUNCTIES DIE DEZE WEB SITE BEVAT ZONDER OPHOUD OF FOUTLOOS VERLOPEN, OF DAT EVENTUELE FOUTEN WORDEN OPGELOST, OF DAT DEZE SITE VRIJ IS VAN SCHADELIJKE ONDERDELEN OF VIRUSVRIJ IS. NTS ERKENT DAT INFORMATIE OP DEZE WEBSITE ONJUIST, NIET HUIDIG, VERLOPEN OF ONBETROUWBAAR KAN ZIJN EN IS HIERVOOR NIET AANSPRAKELIJK. -

Aansprakelijkheidsbeperking

NTS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE SCHADE DIE ZICH VOORDOET DOOR GEBRUIK, MISBRUIK OF ONBRUIKBAARHEID VAN INFORMATIE DIE AANGEBODEN WORDT OP DEZE WEB SITE, OF DE PRODUCTEN DIE AANGESCHAFT ZIJN VIA DEZE WEB SITE, ZELFS ALS NTS INGELICHT IS OVER HET MOGELIJKE VOORDOEN VAN EVENTUELE SCHADES.

Eventuele aanvullende of andere voorwaarden, regels of wetten kunnen toepasbaar zijn op specifieke onderdelen van deze Web Site, zoals producten en software of leverbare diensten, in welk geval de aanvullende of andere regelgeving regeert over deze Gebruiksvoorwaarden. Voor meer informatie kunt U de toepasbare overeenkomsten lezen.

Verwijdering

Deze voorwaarden en regels zijn geldend voor U bij het betreden van deze Site. NTS behoudt het recht Uw gebruik van deze Site te limiteren of te ontzeggen zonder hierover van tevoren contact over op te nemen, voor welke reden dan ook, en zonder hiervoor wettelijk vervolgbaar te zijn door U of een eventuele Derde partij. Verder behoudt NTS zich het recht deze voorwaarden en regels deels of geheel, op welk moment dan ook te wijzigen, zonder voorafgaande mededelingen.